Tiếng Việt
Tiếng Anh
 
 

HACKED BY PL2K2

 
  Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc
01/06/2017
 
 
  BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DICH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
26/05/2017
 
 
  THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
26/04/2017
 
 
  Đề nghị điều tra
27/05/2017
 
 
  Bổ nhiệm TGĐ mới
16/05/2017
 
 
  Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
15/05/2017
 
 
  TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐTN 2017
05/05/2017
 
 
  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
05/05/2017
 
 
  CBTT Sửa đổi điều lệ Công ty Việt Nhật
25/04/2017
 
 
  THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC - TRẦN QUANG MINH
25/04/2017
 
 
Trang 2 / 19 1 2 3 4 5 » ».
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Quy chế quản trị nội bộ
Đại hội đồng cổ đông
Tin tức
Thống kê
Lượt truy cập: 1157094
Trực tuyến: 50
Sản phẩm
© 2010 Bản quyền thuộc về Viet Nhat Seafood Corporation. All Designed by SGC.