CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020