CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP

Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 453.220 CP (tỷ lệ 5,65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/02/2021

Các bài đăng khác