CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Nguyễn Thanh Bình - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đã bán 0 CP

Nguyễn Thanh Bình - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình
- Mã chứng khoán: VNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.000 CP (tỷ lệ 0,29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 153.520 CP (tỷ lệ 1,91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.000 CP (tỷ lệ 0,29%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường chưa đủ kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/02/2021.

Các bài đăng khác