CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Bùi Thị Kim Cúc không còn là cổ đông lớn

Bùi Thị Kim Cúc không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Kim Cúc- Mã chứng khoán: VNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 613.200 CP (tỷ lệ 7,64%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 215.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 398.000 CP (tỷ lệ 4,96%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/04/2021