CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Bích Liên

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Bích Liên

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Liên
- Mã chứng khoán: VNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 844.250 CP (tỷ lệ 10,52%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 644.250 CP (tỷ lệ 8,03%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/01/2021.

Các bài đăng khác