CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Thị Kim Cúc

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Thị Kim Cúc

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Kim Cúc
- Mã chứng khoán: VNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 482.000 CP (tỷ lệ 6,01%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 131.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 613.200 CP (tỷ lệ 7,64%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/03/2021.

Các bài đăng khác