CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn - Bùi Thị Kim Cúc

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn - Bùi Thị Kim Cúc

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Kim Cúc
- Mã chứng khoán: VNH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 382.000 CP (tỷ lệ 4,76%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 482.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,01%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 03/03/2021

Các bài đăng khác